Algemene voorwaarden

 

1. Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, uitgevoerde werken, overeenkomsten en facturen van Geert Houck via voiceoverstem.be (verder "uitvoerder"), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Geert Houck spreekt als Vlaamse voice-over-stem naar beste kunnen en professionele zorgvuldigheid teksten in voor audiovisuele producties.

 

De overeenkomst

Tarieven en kosten

2. De tarieven zijn van toepassing op het inlezen van de door de klant aangeleverde teksten, zoals ze zijn.

De prijsbepaling hangt af van de lengte van de tekst en van het uiteindelijke gebruik en verspreiding. Deze wordt overeengekomen bij de aanvaarding van de opdracht.

 

In de prijs is inbegrepen:

-De artistieke prestatie van de stemopname,

-De 'ruwe' stemopname, dit is de de ongeknipte opname

-De huur van de opnamestudio van Geert Houck, gelegen in de Jules De Cocklaan 77, 9050 Gentbrugge,

-Het aanleveren van de opname in één audiobestand,

-Het versturen van de opname via elektronische weg.

 

Andere kosten zoals het opschonen van de opname (het verwijderen van storende ademhalingen, klikken, hernemingen, stiltes,...),reis- en verblijfskosten, gebruik van specifieke apparatuur of huur van een andere opnamestudio zijn niet inbegrepen. Voor extra montage en geluidsbewerking geldt een uurtarief van 80€.

Offerte

3. De offerte is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 30 dagen.

 

Voorschot

4. De uitvoerder heeft het recht om een voorschot te vragen van 50% van het factuurbedrag, alvorens tot verdere uitvoering over te gaan.

 

Bestelling

5. Alle opdrachten worden uitgevoerd na expliciete bevestiging en aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant. Enkel de voorgestelde offerte, gekoppeld aan een gedetailleerde beschrijving van de opdracht geldt als het tarief.

 

Levering en betaling

 

Levering en leveringstermijn

6. De uitvoerder probeert de opdracht uit te voeren binnen de afgesproken leveringstermijn.

Leveringstermijnen gaan in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt.

Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

7. De overeenkomst tussen uitvoerder en klant betreft een overeenkomst op afstand (bestelling via website). De klant kan evenwel geen aanspraak maken op het verzakingsrecht, op basis van artikel 47, §4 van de wet op de marktpraktijken.

 

Betalingstermijn

8. De factuur dient betaald te worden binnen de dertig kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

 

Uw garantie

Aanpassingen na de opname

9. De uitvoerder biedt de klant het recht op een gratis aanpassing indien de uitvoerder een fout gemaakt heeft inzake uitspraak, intonatie of door een technische onvolkomenheid.

De klant dient voorafgaand een briefing te voorzien met woorden of termen waarover twijfel bestaat qua uitspraak. Indien dat niet gebeurde, vervalt voorgaande clausule.

 

De uitvoerder is niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten, indien de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, of deze laattijdig (na aanvang van de werken) aanlevert.

 

Inhoudelijke aanpassingen en aanvullingen in opdracht van de klant zullen tegen het tarief van 80 euro per aangesneden uur in rekening worden gebracht.

 

Gratis proefopname

10. De proefopname is een extra gratis dienst, die nooit door de klant afgedwongen kan worden. De proefopnames zijn steeds louter illustratief en mogen in geen geval en op geen enkele wijze door de klant verspreid of gebruikt worden.

Rechten

 

Gebruiksrecht en herhalingsvergoeding.

11. Na correcte betaling, worden de gebruiksrechten op de geleverde werken in principe overgedragen aan de klant.

 

In enkele gevallen, die bij de offerte schriftelijk worden aangegeven, kan er sprake zijn van een beperking van de tijdsduur van de gebruiksrechten of van de verspreiding ervan.

 

Indien er een beperking wordt vastgelegd, gaat deze in op de factuurdatum.

Indien de gebruiksrechten uitgebreid worden in tijdsduur, geldt er een herhalingsvergoeding van 50% van het factuurbedrag.

Indien de gebruiksrechten worden uitgebreid in verspreiding, wordt er een extra bedrag gefactureerd dat overeenstemt met de algemene tarieven die op dat moment in gebruik zijn.

 

Rechten van de uitvoerder

12. De uitvoerder is altijd gerechtigd om het lenen van zijn stem te weigeren, ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken. De uitvoerder is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. De uitvoerder heeft het recht de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

13. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Geert Houck en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Geert Houck.

 

14. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.

Hoe klinkt voice-over stem?

In deze korte demo krijgt u een overzicht van wat Geert allemaal in zijn mars heeft: van bedrijfsfilms over telefoonboodschappen tot e-learning:

Op deze pagina vindt u nog veel meer voorbeelden, met verschillende stijlen van inlezen.

 

De klanten van Voice-Over Stem:

En nog vele anderen...